موضوع: ارائه خدمات مشاوره و اجراي عمليات اكتشاف ژئوفيزيكي به روش هاي پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه (IP/RS) و مغناطيس سنجي (MAGNETOMETRY) در مناطق مختلف كشور
آگهي مناقصه شماره 21982771
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات احداث ساختمان مركز كنترل و ديسپاچينگ برق مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC –)پروژه E25)
مناقصه شماره :21982726
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه، نصب و راه اندازي اسكوربرد ورزشي استاديوم سي هزار نفري كرمان
آگهي مناقصه شماره 21982770
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري و حمل و تخليه593.000 تن كنسانتره مس از مجتمع مس سرچشمه به كارخانه ذوب مس خاتون آباد و حمل 2.000 تن غبار سياه از كارخانه ذوب خاتون آباد به مقصد مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982766
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 جمعه ٤ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات جايگزيني سيستم‌ محرك پمپهاي سيكلون اوليه و ثانويه فاز يك توسعه تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
مناقصه شماره :21982767
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي،خريد و اجراي رنگ آميزي بخش هايي از كارخانه اسيد سولفوريك شماره يك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982759
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام توسعه دراپ باكس c و اصلاح لوله هاي باطله كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت pc
آگهي مناقصه شماره 21982764
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام 10.000 متر برداشت و تفسير لاگينگ وايرلاين با استفاده از دستگاه آكوستيك تلويوور در گمانه هاي ساختاري در حال حفاري معدن مس ميدوك
آگهي مناقصه شماره 21982761
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين متريال، بازسازي و نوسازي بخشي از سازه راهروهاي سالن تانك هاوس پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
تجديد آگهي مناقصه شماره 21982696
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين و اجراي عمليات پايدار سازي شيب شيروانيPOND PLS مجتمع مس سرچشمه به روش EPC
آگهيمناقصه شماره 21982760
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>