موضوع: اصلاح و رفع موارد ناايمن كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 21982685
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکارجهت تعويض مرحله دوم خط لوله 18 اينچ انتقال باطله فاز يک از کيلومتر00+0 الي 600+2
مناقصه شماره 319868
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه تعويض مرحله دوم خط لوله 18 اينچ انتقال باطله فاز يک از کيلومتر00+0 الي 600+2در سايت مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٢ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات مهندسي و طراحي، تهيه نقشه ، تأمين، اجرا و احداث تونل انتقال سرباره و محل نصب سنگ شكن را به صورت EPC در مجتمع مس سرچشمه
مناقصه شماره :21982727
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١٥ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: جمع آوري و فرآوري فيروزه در معادن مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982755
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد
 چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و تعويض پوشش ديوار و سقف سازه هاي آسيب ديده با خوردگي شديد در كارخانجات مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982753
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و اجرای عمليات مقاوم سازي تونل هاي انبار خاک درشت و تونل مخزن آب رزرواير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982754
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان هاي فلش، بويلر، الكتروفيلترها و ريخته‌گري امور ذوب مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21982730
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساخت دو عدد سوله سازه فضاكار در رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 21982748
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982752
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي تمهيدات كوتاه مدت جهت دريافت آب خليج فارس در مجتمع مس سرچشمه
مناقصه شماره :21982750
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>