(آگهي فراخوان انتخاب پیمانکارا جهت حمل کانسنگ از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه اهر )
آگهی مناقصه شماره : 319867
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پیمانکار جهت حمل کانسنگ از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه شهرستان اهر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

موضوع: شناسايي منابع جهت خريد بولدوزر
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر داردنسبت به خريد 5 دستگاه بولدوزر اقدام نمايد لذا با درج اين آگهي منابع واجد شرايط جهت فروش بولدوزر با مشخصات فني و تعداد جدول ذيل را از طريق فراخوان عمومي شناسايي مي نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور براي بازسازي و مقاوم سازي بلوکهاي شهرک مسکوني ورزقان.
مناقصه شماره 319866
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت اجراي خدمات مشاوره براي بازسازي و مقاوم سازي بلوکهاي شهرک مسکوني ورزقان اقدام نمايد.
 سه شنبه ٣ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات بازرسي, مشاوره و مميزي در راهبري الكتروفيلترهاي واحد فلش وكنورتر ذوب سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982742
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٣٠ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل پساب اسيد كارخانه اسيد خاتون آباد به مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982743
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: عبارت است از اجراي عمليات جمع آوري، حمل و دفع پسماندهاي عادي، تر، خشك و ضايعات مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982739
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٦ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خاكبرداري، خاكريزي و تسطيح مسير جاده دسترسي به دراوينگ ‌هاوس از مجاورت نوار شماره دو (ورودي جاده روبروي ليچينگ)
آگهي مناقصه شماره 21982734
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار بتني در BIN آهك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982737
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعويض ايزوگام سقف تخت منازل شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982740
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان پرسنل انتظامات در کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21982738
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>