موضوع : انتخاب مشاور براي پروژه احداث كارخانه اسيد فسفريك در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس
آگهـي مناقصه شماره 2552
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين، ساخت، نصب سيلوي ذخيره غبار و سيستم انتقال غبار از سيلوها به مخزن همزن امور ليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972549
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري ، حمل و تخليه اسيد سولفوريك و محلول الكتروليت پالايشگاه از كارخانه اسيد مجتمع مس سرچشمه به مجتمع مس شهربابك و بالعكس
آگهي مناقصه شماره 21972550
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي و ارزيابي رويدادهاي بزرگ ناگوار در مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و كنترلي
تجديد آگهي مناقصه شماره 21972510
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث 1600 متراز باقيمانده جاده ماني-پاريز
آگهي مناقصه شماره 21972548
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٥ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: واگذاري خدمات مشاوره و نظارت بر قرارداد رفع نقطه حادثه خيز اولين قوس بعد از مجتمع مس سرچشمه به سمت رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 21972539
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت و بومي استان كرمان واگذار نمايد :
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: رفع نقطه حادثه خيز اولين قوس بعد از مجتمع مس سرچشه به سمت رفسنجان
آگهي مناقصه شماره 21972538
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت و بومي استان كرمان واگذار نمايد :
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديد مناقصه شماره 21972466
موضوع: نوسازي سيستم گرمايشي ساختمان آريا 11، عايق‌كاري لوله هاي انتقال سيال سطح مجتمع و تعويض و نوسازي خطوط فرسوده هواي فشرده كارخانه تغليظ و ليچينگ مجتمع مس سرچشمه.
 سه شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اورهال اساسي كوره الكتريكي ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972523
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 سه شنبه ٩ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكار جهت عمليات ژئوتکنيک وژئوفيزيک براي مطالعات احداث سيستم انتقال و انباشت باطله تغليظ فاز 3 سونگون
آگهی مناقصه شماره 319734
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت عمليات ژئوتکنيک وژئوفيزيک براي مطالعات احداث سيستم انتقال و انباشت باطله تغليظ فاز 3 سونگون
 يکشنبه ٧ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته