موضوع: خدمات بهره برداري و تعمير و نگهداري پست 6.9/63کيلوولت و خط تغذيه کننده 63 کيلوولت مس چهل کوره
آگهي مناقصه شماره 40982781
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي مهندسي، تأمين، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه مکانيزم از سلول هاي رافر 160 متر مکعبي طرح wemco flsmidth موجود در سايت درآلو به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21982779
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل غبار از واحد ESP امور ذوب به هيپ معدن مس سرچشمه توسط دو دستگاه كاميون تك با قسمت بار سرپوشيده به صورت شبانه روزي
آگهي مناقصه شماره 21982776
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري، حمل و تخليه سنگ معدني، سنگ ريجكت كارخانه تغليظ و پسماند با رطوبت كم كارخانه غبار، از محل‌هاي توده شده و تخليه آنها در محل‌هاي تعيين شده در هيپ‌هاي امور ليچينگ و بيوليچينگ و ساير مكان‌هاي مورد نظر كارفرما در سطح مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982769
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي تجهيزات كارگاههاي ساخت مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982768
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 46 قلم از تجهيزات مستعمل بلا استفاده در دو مجتمع مس سرچشمه و شهربابك را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره92
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 46 قلم از تجهيزات مستعمل بلا استفاده در دو مجتمع مس سرچشمه و شهربابك را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد و نصب چمن مصنوعي زمين تمريني شماره 3 ورزشگاه رفسنجان و شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21982772
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: نگهداري 3 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه كرمان و 1 باب زمين چمن طبيعي ورزشگاه رفسنجان و نگهباني مجموعه
آگهي مناقصه شماره 21982773
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره و اجراي عمليات اكتشاف ژئوفيزيكي به روش هاي پلاريزاسيون القايي و مقاومت ويژه (IP/RS) و مغناطيس سنجي (MAGNETOMETRY) در مناطق مختلف كشور
آگهي مناقصه شماره 21982771
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات احداث ساختمان مركز كنترل و ديسپاچينگ برق مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC –)پروژه E25)
مناقصه شماره :21982726
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>