میزان تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1399
Ton
مس محتوی معدنی
Ton
مس محتوی معدنی
Ton
مس محتوی معدنی
Ton
مس محتوی معدنی

محصولات شرکت مس

تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

Archive
Products Per kilo of cathode(Rial) Average cathode(Rial) Per kilo of wire(Rial) Average wire(Rial) Average weight of each barrel(KG) Average weight of each pallet(KG)
1399/12/10 2220013 0 0 0 17.7 47
1399/11/26 1927543 0 0 0 17.7 47
1399/10/07 1991130 0 0 0 17.7 47
1399/09/30 2011233 0 0 0 17.7 47
1399/09/23 1963402 0 0 0 17.7 47
1399/09/16 1964722 0 0 0 17.7 47
1399/09/10 1890433 0 0 0 17.7 47
Notices

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه